Klantenraad

De Klantenraad (KR) is een onafhankelijke instelling die optreedt als belangenbehartiger van de klanten van Miks welzijn. De KR kan advies uitbrengen over elk onderwerp of voorgenomen besluit dat van belang is voor de klanten. De KR kan ook ongevraagd adviseren over onderwerpen die van belang (kunnen) zijn voor de klanten.

Samenstelling

De KR bestaat op dit moment uit Gerben van Houten (voorzitter), Ludy van der Veen (secretaris) en Ger Rous. Zij zijn vertegenwoordigers uit alle werksoorten van Miks welzijn. De leden worden voor een periode van drie jaar benoemd en zijn daarna voor één zittingsperiode herkiesbaar.

Taken en verplichtingen

De KR stelt jaarlijks een werkplan op. De leden zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat hen tijdens hun functie als lid ter kennis komt. Ook na beëindiging van het lidmaatschap. De KR dient als platform dat signalen/klachten van klanten met betrekking tot de kwaliteit van de dienstverlening bespreekt en bezoekt regelmatig activiteiten. Zo weet zij wat er leeft bij de klanten van Miks welzijn.

Openbaarheid

Het Medezeggenschapsreglement, jaarverslag, werkplan, de folders, vergaderagenda, vastgestelde notulen en andere KR-stukken liggen ter inzage bij Miks welzijn.

Verbeteringen of klachten

Verbeteringen of klachten kunnen doorgegeven worden bij Miks welzijn. De KR kan hier een rol in spelen. Verbeteringen en/of klachten op individueel niveau kunnen rechtstreeks bij de medewerker, diens leidinggevende of via de ideeënbox op locatie Brugstraat 1, worden gemeld. Meer informatie over de procedure staat op de pagina klachten.