ANBI

Miks welzijn is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De gegevens van Miks zijn:

De doelstelling van Miks welzijn is volgens de statuten: het bevorderen van een leefbare samenleving. Meer hierover vindt u op de pagina Missie & visie.

Miks heeft een Raad van Toezicht. Voor het dagelijks bestuur is er een directeur bestuurder:

Voorzitter: H. de Haan
Algemeen bestuurslid: M. Diemer
Algemeen bestuurslid: D. Volmer
Algemeen bestuurslid: J.W. van Beem
Algemeen bestuurslid: P.E. van Aalsum
Directeur/bestuurder K. Pit

Beloningsgebruik
Als men hiervan gebruik wil maken, ontvangt een lid van de RvT een onkostenvergoeding.

Voor het bijwonen van vergaderingen van de RvT: € 75 voor een lid, € 100 voor de voorzitter. Deze vergoeding wordt jaarlijks, achteraf, door de stichting voldaan.
Voor de reiskosten wordt door de stichting € 0,19 per kilometer vergoed.

Het jaarbedrag voor de aanwezigheidsvergoeding, inclusief voorbereiding, wordt voor het nieuwe kalenderjaar jaarlijks in december vastgesteld door de Raad van Toezicht.

De directeur bestuurder valt onder de werkingssfeer van de cao Sociaal Werk. Miks welzijn volgt de richtlijnen van de branchevereniging Sociaal werk die in het kader van Good Governance is opgesteld. Deze adviesregeling directiefuncties is opgesteld door de Human Capital Group.

Voor het beloningsbeleid van het personeel van Miks welzijn wordt verwezen naar de cao Sociaal Werk.

Beleidsplan
De speerpunten van Miks welzijn voor 2018-2020 zijn:

 • Passende dienstverlening;
 • Focus op preventie;
 • Goede en duurzame relaties;
 • Samenredzame wijken en duurzame buurten;
 • Werken aan Miks welzijn;
 • Een financieel gezonde organisatie.

Dit doet Miks
Miks welzijn verbindt mensen en organisaties met elkaar op alle levensterreinen. Wij bieden hulp en ondersteuning aan mensen die dat nodig hebben. We zijn alert op signalen uit de omgeving en werken preventief. We ondersteunen projecten op het gebied van gezondheid, sociale cohesie en actief burgerschap. Onze activiteiten zijn onderverdeeld in drie sectoren:

Samenlevingsopbouw

 • Bining
 • Sociaal café
 • Ontmoeting
 • Punt Twa (vrijwillige inzet, regelhulp, mantelzorg)
 • XTRA
 • Sociaal beheer

Jongerenwerk

 • Coaching
 • Ambulant
 • Op school

Beweeg- en Cultuurcoaches (BCC)

 • Sport op basisscholen
 • Gezonde leefstijl
 • Sociaal domein
 • Cultuur

Hier gaan we voor
Miks levert maatwerk aan inwoners en stimuleert inwoners om actief deel te nemen aan de samenleving.
Onze medewerkers zijn professioneel en competent en blijven dit door scholing. Ze zijn gemotiveerd, ondernemend en ambitieus.

We benutten alle financiële en personele middelen optimaal en leveren daarmee een bijdrage aan de maatschappij. Iedere euro die Miks aan subsidie ontvangt, verdienen we terug voor de samenleving.
Alle activiteiten van Miks staan in dienst van de inwoners van De Fryske Marren en een samenleving waarin iedereen meedoet.

Inkomsten
Miks welzijn ontvangt het grootste gedeelte van de inkomsten als subsidie van de gemeente De Fryske Marren. Voor enkele projecten ontvangt Miks een bijdrage van scholen of gelden uit fondsen. Voor enkele activiteiten wordt een kleine bijdrage van de deelnemer gevraagd. De gelden worden ingezet voor activiteiten zoals beschreven in het werkplan van het lopende jaar. Jaarlijks maakt Miks welzijn een jaarrekening met accountantsverklaring die aan de gemeente wordt verstrekt ter verantwoording van verstrekte subsidie. Van de activiteiten over het afgelopen jaar wordt een inhoudelijk jaarverslag opgemaakt, waarin de resultaten en activiteiten die zijn uitgevoerd worden beschreven.

Voor de hierboven genoemde documenten verwijzen wij u naar de pagina Downloads op onze website.