Disclaimer

Disclaimer

Miks welzijn, gevestigd aan Brugstraat 1, 8501 EV te Joure is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacystatement.

Miks welzijn verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Miks verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AFG). Wij vinden uw privacy belangrijk en gaan zorgvuldig met uw gegevens om. Hieronder leest u wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels wij ons houden.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Miks welzijn.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt
 • Gegevens over uw activiteiten op deze website
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kind om zo te voorkomen dat er gegevens zonder ouderlijke toestemming verzameld worden. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@miks-welzijn.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

Miks welzijn verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het uitvoeren van overeenkomsten, transacties en diensten;
 • Het bepalen van strategie en beleid;
 • Product- en dienstontwikkeling;
 • U informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • U kunnen bellen of e-mail als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot Miks welzijn, haar relaties en haar medewerkers;
 • Miks analyseert uw gedrag om de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
 • Miks verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Gegevensbeveiliging

Miks welzijn maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Wij beschermen uw gegevens met alle mogelijke middelen. Vanwege het publieke karakter van internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100% garanderen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@miks-welzijn.nl.

Bewaren van persoonsgegevens

Miks welzijn bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Miks verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid. Miks blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Uw gegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden.

Links naar andere websites

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website verbonden zijn. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u er gebruik van maakt.

Cookies

Miks welzijn gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Miks gebruikt cookies die ervoor zorgen dat de website goed werkt en dat uw voorkeursinstellingen worden onthouden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website te kunnen optimaliseren.

Miks maakt gebruik van Google Analytics-cookies. Deze informatie wordt geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt uitdrukkelijk niet gebruikt.

Bij uw eerste bezoek aan deze website hebben wij u hierover geïnformeerd en toestemming gevraagd.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw browser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opsluit. Alle informatie die eerder is opgeslagen kunt u via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U kunt ons altijd vragen om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of indien mogelijk, te wissen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. We zullen uw gegevens bijwerken of wissen, tenzij we ze moeten bewaren voor wettelijke doeleinden.

Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u bezitten in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde, organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@miks-welzijn.nl.

Klachten

Wij doen ons best om zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. Heeft u toch een klacht over de manier waarop we uw persoonsgegevens verzamelen, opslaan of gebruiken, laat het dan weten door uw schriftelijke vraag of klacht te richten aan Miks welzijn via het e-mailadres info@miks-welzijn.nl. U kunt ook een brief sturen:

Miks welzijn
Postbus 117
8500 AC Joure

Miks wil u er op wijzen dat u een klacht kunt indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Wijzigen van de privacystatement

Miks behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen vindt u altijd terug op de website www.miks-welzijn.nl.